خط خطی

سلام دوستان عزیز


بهمن

برف

در اوستا وهومنه،در پهلوی وهومن،درفارسی وهمن یابهمن

گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: “وهوâ€‌ به

معنی خوب و نیک و “مندâ€‌ ازریشه من به معنی منش:

پس یعنی بهمنش،نیک اندیش،نیک نهادنخستین آفریده اهورامزدا

است و یکی از بزرگترین ایزدان مزدیسنادر عالم روحانی مظهر

اندیشه نیک و خرد و توانایی خداوند است انسان را از عقل و تدبیر

بهرهبخشید تا او رابه آفریدگار نزدیک کند یکی ازوظایف بهمن این

است که به گفتار نیک راتعلیم می دهدواز هرزه گویی بازمی‌دارد

خروس که ازمرغکان مقدس به شمار می‌رود و در سپیده دم با

بانگ خویش دیو ظلمت رارانده، مردم را به برخاستن و عبادت و

کشت و کار می‌خواند، ویژه بهمن است همچنین لباس سفید

هم از آن وهمن است. همه جانوران سودمند به حمایت بهمن

سپرده شده اند و کشتار در بهمن روز منع شده است بنا به

نوشته ابوریحان بیرونی جانوران سودمندبه حمایت بهمن سپرده

شده اندوکشتاردربهمن روزمنع شده است بهمن اسم گیاهی

است که به ویژه در جشن بهمنجه خورده می‌شودو در طب

نیز این گیاه معروف است.

برقرار باشید.

نوشته شده در 90/11/08ساعت 13:16 توسط م.طباطبایی| |

سلام دوستان گرامی

آذر

محیط زیست

دراوستا آتر،آثر،درپارسی باستان آتر،درپهلوی آتر،ودرفارسی آذر

می‌گویند آذر فرشته نگهبان آتش و یکی از بزرگتری ایزدان است

آریائیان(هندوان و ایزدان)بیش از دیگر اقوام به عنصرآتش اهمیت

میدادند ایزد آذر نزد هندوان ،آگنی خوانده شده و در “وداâ€‌

(کتاب کهن ومقدس هندوان) از خدایان بزرگ به شماررفته است

آفت اب در این ماه در برج قوس یاکماندار قرار می گیرد.دی
زمستان، یخ ، برف رودخانه

در اوستا داثوش یا دادهابه معنی آفریننده، دادار وآفریدگار است

و غالباصفت اهورامزدا است وآن ازمصدر“داâ€‌به معنی دادن

وآفریدن است درخوداوستاصفت دثوش(=دی)برای تعیین دهمین

ماه استعمال شده است درمیانسی روز ماه، روزهای هشتم و

بیست و سوم به دی (آفریدگار،دثوش) موسوم استبرای اینکه

سه روزموسوم به “دیâ€‌ باهم اشتباه نشوندنام هریک رابه

نام روز بعد می‌پیوندندمثلا روزهشتم را “دی بازâ€‌وروزپانزدهم

را“دی بمهرâ€‌ و….دی نام ملکی است که تدبیرامورو مصالح

روز وماه دی به او تعلق دارد.


ایام به کامتان

نوشته شده در 90/10/02ساعت 22:18 توسط م.طباطبایی| |

سلام دوستان گرامی

مهر
محیط زیست


در سانسکریت میترا،در اوستا و پارسی میثر و در پهلوی میتر و درفارسی

مهر گفته می‌شودکه از ریشه سانسکریت آمده به معنی پیوستن اغلب

خاورشناسان معنی اصلی مهرراواسطه و میانجی ذکرکرده اندمهرواسطه

است میان آفریدگار و آفریدگان میثره در سانسکریت به معنی دوستی و

پروردگار وروشنایی و فروغ است و در اوستا فرشته روشنایی و پاسبان

راستی و پیمان است مهر ایزد هماره بیدار و نیرومند است و برای یاری

کردن راستگویان وبر انداختن دروغگویان و پیمان شکنان در تکاپوست مهر

 از برای محافظت عهدو پیمان و میثاق مردم گماشته شده است. از این

رو فرشته فروغ و روشنایی نیز هست که هیچ چیز ار او پوشیده نمی‌ماند

برای آن که ازعهده نگهبانی برآید اهورامزدا به او هزار گوش و ده هزارچشم

داده است مقام مهر دربالای کوه “هراâ€‌ است، انجایی که نه روز است

و نه شب، نه گرم است و نه سرد، نه ناخوشی و نه کثافت مهر از آنجا بر

ممالک آریایی نگران است این آرامگاه خود به پهنای کره زمین است یعنی

مهر در همه جاحاضر است وباشنیدن آوای ستمدیدگان آگاه گشته به یاری

آنان می‌شتابد آیین مهر در دین مسیح نیز مشهود است ایزدمهردراصل بجز

ایزد خورشیدبوده است اما بعدها آندورایکی دانسته اند مورخان یونانی مهر

را به نام میترس یاد کرده اندو کرکرده اندکه ایرانیان خورشید رابه اسم“

میترسâ€‌ می‌ستایند،ازاین خبر پیداست که دریک قرن پیش ازمیلاد مسیح

آندو با یکدیگر مخلوط شده اند نگهبانی ماه هفتم وروزشانزدهم هرماه را

به عهده ایزد مهر است.

آبان
محیط زیست


در اوستا آپ درپارسی باستان آپی ودرفارسی آب گفته می‌شود در اوستا

بارها “آپâ€‌ به معنی فرشته نگهبان آب استعمال شده وهمه جابه

 صیغه جمع آمده است نام ماه هشتم از سال خورشیدی و نام روز دهم

 از هر ماه را،آبان می دانند ایزد آبان موکل بر آهن است و تدبیر امورومصالح

ماه به او تعلق داردبه سبب آنکه “زوâ€‌ که یکی از پادشاهان ایران بود

در این روز باافراسیاب جنگ کرده، او را شکست داده، تعاقب نمود واز ملک

خویش بیرون کرد، ایرانیان این روز را جشن می گیرند، دیگر آنکه چون مدت

هشت سال درایران باران نباریدمردم بسیار تلف گردیده وبعضی به ملک دیگر

 رفتندعاقبت در همین روز باران شروع به باریدن کردوبنابراین ایرانیان این روز

را جشن کنند آفتاب در این ماه در برج عقرب یا کژدم قرار می‌گیرد.

سرافراز باشید.

نوشته شده در 90/08/02ساعت 17:58 توسط م.طباطبایی| |

سلام دوستان عزیز

 

 

شادباشید.

نوشته شده در 90/06/27ساعت 8:59 توسط م.طباطبایی| |

سلام بزرگواران

 

شهریور

جنگل


شهریور نام ششمین ماه سال و روزچهارم هرماه درگاه‌ شماری

اعتدالی خورشیدی است،در اوستا خشتروئیریه،در پهلوی شتریور

و در فارسی شهریورمی‌دانند،کلمه ای است مرکب از دو جزء:خشتر

که دراوستاو پارسی باستان وسانسکریت به معنی کشوروپادشاهی

است و جزء دوم صفت است از ور به معنی برتری دادن وئیر یه یعنی

برگزیده و آرزو شده و جمعاً یعنی کشورمنتخب یا پادشاهی برگزیده

این ترکیب بارها در اوستا به معنی بهشت یاکشور آسمانی اهورامزدا

آمده است،شهریور در جهان روحانی نماینده پادشاهی ایزدی و فر و

اقتدارخداوندی است ودرجهان مادی پاسبان فلزات چون نگهبانی

فلزات بااوستاو را دستگیر فقرا و ایزد رحم و مروت خوانده اند،روایت

شده است شهریور آزرده و دلتنگ می‌شود از کسی که سیم و زر

را بد به کار اندازدیابگذارد که زنگ بزند.

شادباشید.

نوشته شده در 90/06/03ساعت 12:34 توسط م.طباطبایی| |

سلام دوستان گرامی

عذر میخواهم برای تاخیر طولانیی که داشتم،به علت اینکه باتیر ماه

به روز نشده بودم،با تیر و مرداد به روز شدم.

 

تیر
        تماشای جنگل در جزیره


تیرنام چهارمین ماه سال و روزسیزدهم هرماه گاه‌شماری اعتدالی

خورشیدی است دراوستا تیشریه،در پهلوی تیشترودرفارسی صورت

تغییر یافته آن یعنی تیرگفته شده که یکی از ایزدان است و به ستاره

شعرای یمانی اطلاق میشودفرشته مزبورنگهبان باران است وبه کوشش

او زمین پاک،ازباران بهره مندمی‌شودوکشتزارهاسیراب می‌گرددتیشتر

رادر زبان های اروپایی سیریوس خوانده اندهرگاه تیشتراز اسمان سر

بزندو بدرخشد مژده ریزش باران می‌دهداین کلمه را نباید با واژه عربی

به معنی سهم اشتباه کرد.


 

مرداد
           جنگل


مرداد نام پنجمین ماه سال و روز هفتم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی

خورشیدی است در اوستا امرتات ،در پهلوی امرداد و در فارسی امرداد

گفته شده که کلمه ای است مرکب از سه جزء:اول “اâ€‌ ادات نفی

به معنی نه،دومâ€مرتاâ€‌ به معنی مردنی و نابود شدنی نیست و سوم

تات که پسوند و دال برمونث است بنابراین امرداد یعنی بی مرگی وآسیب

ندیدنی یاجاودانی پس واژه “مردادâ€‌ به غلط استعمال می‌شوددرادبیات

مزدیسنا امرداد یکی از امشاسپندان است که موکلی نباتات با اوست،

در مزدیسناشخص باید به صفات مشخصه پنج امشاسپنددیگرکه عبارتنداز:

نیک اندیشی،صلح و سازش،راستی و درستی،فروتنی و محبت به همنوع،

تامین اسایش و امنیت بشر مجهزباشد تابه کمال مطلوب همه که ازخصایص

امرداد است نایل گردد.

///اینم یک سری از کارهام//

 

 

برقرارباشید.

نوشته شده در 90/05/01ساعت 12:43 توسط م.طباطبایی| |

سلام دوستان گرامی

خرداد
طبیعت

خرداد نام سومین ماه سال و روز ششم در گاه‌شمار اعتدالی خورشیدی است، دراوستا و پارسی باستان هئوروتات ،در پهلوی خردات و در فارسی خورداد یاخرداد گفته شده که کلمه ای است مرکب از دو جزء: جزء هئوروه که صفت است به معنای رسا، همه، درست و کامل. دوم تات که پسوند است برای اسم مونث،بنابراین هئوروتات به معنای کمال و رسایی است. ایزدان تیر و باد وفروردین از همکاران خرداد می‌باشند خرداد نماینده رسایی و کمال اهورامزداست و در گیتی به نگهبانی آب گماشته شده است.

 

ـ دوستان گرامی از این که دیر به روز میشم عذر می خوام،سایتی که از طریق اون عکسام رو آپلود میکردم دچار مشکل شده و هنوز نتونستم یک سایت مناسب برا آپلود عکسام پیداکنم لاجرم یا دیر به روز میشم یا با اینچنین مطالبی.

 

برقرارباشید.

نوشته شده در 90/03/01ساعت 10:50 توسط م.طباطبایی| |

سلام دوستان بزرگوار

اردیبهشت
طبیعت

اردیبهشت نام دومین ماه سال و روز دوم هر ماه در گاه‌شماری اعتدالی خورشیدی است،در اوستا اشاوهیشتا و در پهلوی اشاوهیشت و در فارسی اردیبهشت گفته شده که کلمه‌ای است مرکب از دو جزء:جزء اول اشاازجمله لغاتی است که معنی آن بسیار منبسط است،راستی و درستی،تقدس،قانون و آئین ایزدی، پاکی،و بسیار هم در اوستا به کار برده شده است،جزءدیگر این کلمه که واژه وهیشت باشد،صفت عالی است به معنای بهترین،بهشت فارسی به معنی فردوس از همین کلمه است،در عالم روحانی نماینده صفت راستی وپاکی و تقدس اهورامزداست و در عالم مادی نگهبانی کلیه آتش های روی زمین به او سپرده شده است،در معنی ترکیب لغت اردیبهشت مانندبهشت هم آمده است.

سعدی شیرازی

سالروز بزرگداشت استاد سخن،ابومحمدمصلح بن عبدالله/سعدی شیرازی/ را گرامی می دارم،که اینگونه در وصف خودسروده:

     هفت کشور نمی کنند امروز                               بی مقالات سعدی انجمنی

     من آن مرغ سخندانم که درخاکم رودصورت         هنوزآوازمی آیدبه معنی ازگلستانم

     هرمتاعی زمخزنی خیزد                                    شکراز مصرو سعدی از شیراز

     منم امروزوتوانگشتنمای همه خلق                   من به شیرین سخنی توبه خوبی مشهور

     سعدی افتاده ای است آزاده                             کس نیاید به جنگ افتاده

     دربارگاه خاطرسعدی خرام اگر                          خواهی ز پادشاه سخن دادشاعری

     برحدیث من وحسن تو نیافزاید کس                   حدهمین است سخندانی و زیبایی را

     زخاک سعدی شیراز بوی عشق آید                   هزارسال پس از مرگ اوگرش بویی

                                             

برقرار باشید.

نوشته شده در 90/02/01ساعت 1:48 توسط م.طباطبایی| |

سلام دوستان گرامی

چندی پیش با یکی از دوستان راجع به اینکه یک نقاش تا چه حد باید کار کنه و دستش برای نقاشی کشیدن روان بشه صحبت می کردم،همیشه جوابم به این نوع سوالات اینه که یک انسان هرچقدرهم کارکنه بازهم توی حرفه اش به حد کمال نمی رسه.

من تحت نظر دو استاد بزرگ وگرانقدر/جناب آقای موحدی وجناب آقای جهانشاهی/آموزش دیدم ودر حال آموزش دیدنم اگه از اولین نقاشیی که کشیدم حساب کنم سه ـ پنج سالی میشه که نقاشی می کشم وتصمیم داشتم برای این پست چند تا از کارای نمایشگاهیمو بذارم اما چشمم به طبیعت بی جانی که برای اولین بار کار کردم افتاد و اونارو مقدم تر دونستم به قول هر دو استاد بزرگوارم از کار کردن همین کاسه و کوزه هاست که دست انسان قدرت می گیره.

 

برقرارباشید.

نوشته شده در 90/01/16ساعت 18:5 توسط م.طباطبایی| |

سلام دوستان گرامی

سال نو رو به همه شما فرزندان ایران زمین تبریک وشاد باش عرض میکنم و سالی فرخنده را برای شما آرزومندم.

فروردین
فروردهای پاکان

فروردین نام نخستین ماه از فصل بهار و روز نوزدهم هر ماه در گاه شماری
اعتدالی خورشیدی است، در اوستا و پارسی باستان فرورتینام، در پهلوی
فرورتین و در فارسی فروردین گفته شده که به معنای فروردهای پاکان و
فروهرهای ایرانیان است، بنا به عقیده پیشینیان، ده روز پیش از آغاز هر
سال فروهر در گذشتگان که با روان و وجدان از تن جدا گشته، برای سرکشی خان و مان دیرین خود فرود می آیند و ده شبانه روز روی زمین به سر می‌برند،به مناسبت فرود آمدن فروهرهای نیکان، هنگام نوروز را جشن فروردین خوانده اند، فروهران در ده روز آخر سال بر زمین هستند و بامداد نوروز پیش از برآمدن آفتاب، به دنیای دیگر می‌روند.

 

پاینده باشید.

نوشته شده در 89/12/29ساعت 23:45 توسط م.طباطبایی| |


Design By : Night Skin